top of page

Informace o zpracování

osobních údajů

Základní zásady zpracování osobních údajů a jejich dodržování Správcem

 

Při zpracování osobních údajů postupuje Korbička šperky s.r.o., dále jen Správce, v souladu se základními zásadami

zpracování osobních údajů

 

Správce tedy:

a. zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektům údajů korektně, zákonně a transparentně
b. shromažďuje osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se přitom nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely)
c. zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; Správce k tomuto účelu přijme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny; el. uloží osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Správce odpovídá za dodržení všech výše uvedených zásad a v souladu s nařízením musí být schopna dodržování těchto zásad doložit.

 

Účely zpracování:

  • v rozsahu uvedeném na smlouvě/reklamačním protokolu

  • transakční historii, případně výsledky reklamačního řízení

  • obchodní komunikaci a další údaje, které vědomě a dobrovolně poskytnete v rámci plnění jednotlivých zakázek (např. údaje o rodinných příslušnících nebo blízkých osobách)

  • příjem a vyřizování objednávek zákazníka a fakturace zákazníka

  • obchodní komunikace

  • plnění všech práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi

  • vyřizování uplatněných reklamací

  • ochrana práv Správce (např. vymáhání dlužných částek)

  • vedení účetnictví

  • přímý marketing včetně základní profilace a zasílání obchodních sdělení (např. zasílání novinek, slevových nabídek nebo pozvánek na marketingové akce) elektronickými prostředky (např. e-mail, SMS), pokud tento způsob marketingové komunikace předem neodmítnete

bottom of page